Verkoopvoorwaarden

1. Identificatie van de verkoper

De verkoper is Uitgeverij Barbara Dot, Bergstraat 14, 9100 Sint-Niklaas met ondernemingsnummer 0890.625.789 – RPR: Dendermonde (hierna genoemd “Barbara Dot”).
Klanten kunnen ons bereiken via het e-mailadres info@barbaradot.be.

2. Draagwijdte

Onderstaande punten vormen samen de juridische voorwaarden voor het gebruik van de website van Barbara Dot. Voor informatie over mogelijke betaalwijzen, portkosten, levertermijnen en dergelijke, verwijzen we graag door naar ons mailadres: info@barbaradot.be.

Deze algemene voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen enerzijds Uitgeverij Barbara Dot, Bergstraat 14, 9100 Sint-Niklaas en anderzijds eenieder die gebruik maakt van de website van Barbara Dot (hierna ‘de gebruiker’ genoemd). Door zijn bezoek aan de website bevestigt de gebruiker de algemene voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard.

3. Wijziging voorwaarden

Barbara Dot kan te allen tijde deze Algemene Voorwaarden wijzigen. Op lopende overeenkomsten blijven steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop. Elke bestelling na de wijziging houdt een aanvaarding in door de klant van de nieuwe voorwaarden.

4. Aanbod

Het assortiment van Barbara Dot omvat onder meer boeken, e-books, ghostwritingdiensten…
Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden gewijzigd. Afbeeldingen zijn illustratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het artikel.

5. Beperking van aansprakelijkheid

Barbara Dot levert grote inspanningen opdat de via de website ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Barbara Dot kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Afbeeldingen en productbeschrijvingen kunnen in hoofde van Barbara Dot niet als bindend worden beschouwd.

Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via deze site ter beschikking wordt gesteld, gelieve ons te contacteren via info@barbaradot.be. De inhoud van de website kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving worden gewijzigd of aangevuld.

Barbara Dot geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid ervan of voor enige vorm van rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

De website kan hyperlinks bevatten naar andere websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Barbara Dot verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

6. Totstandkoming internetverkoop

Een onlinebestelling veronderstelt de aanvaarding door de gebruiker van de algemene voorwaarden zoals die op dat moment van toepassing zijn.

Barbara Dot behoudt zich steeds het recht voor een bestelling te weigeren. De loutere wilsuiting van een gebruiker om een product te verwerven, volstaat dus niet voor de totstandkoming van een overeenkomst.

Een onlinebestelling wordt door Barbara Dot pas aanvaard als de gebruiker zich voldoende duidelijk heeft geïdentificeerd.

Indien – door omstandigheden buiten onze wil om – artikelen uiteindelijk niet door Barbara Dot geleverd kunnen worden binnen uiterlijk 30 kalenderdagen na de bestelling, zal Barbara Dot de gebruiker hiervan op de hoogte brengen via mail op het door de gebruiker opgegeven mailadres. In dit geval kan de gebruiker ervoor kiezen de bestelling te annuleren. Barbara Dot zal dan het door de gebruiker voor dit artikel reeds betaalde bedrag terugbetalen. Op die manier wordt de verkoopovereenkomst automatisch ontbonden wat betreft deze artikelen. Barbara Dot kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door een niet (tijdige) levering.

7. Prijzen

De prijzen van artikelen aangeduid op de website zijn inclusief btw en inclusief. De prijzen waaraan Barbara Dot artikelen aanbiedt, kunnen steeds wijzigen. Voor een bestelling via de website geldt steeds de prijs die van toepassing is op het moment van de bestelling.

8. Levering en verzendkost

Artikelen worden op kosten van de gebruiker verzonden naar het door de gebruiker aangegeven adres in België of Nederland (verzendkosten zijn inbegrepen in de prijs tenzij expliciet vermeld wordt dat ze niet inbegrepen zijn). De door de gebruiker te betalen verzendkosten worden duidelijk aangegeven vooraleer de gebruiker de bestelling definitief plaatst. Bij bestelling van e-books worden geen verzendkosten aangerekend.

9. Herroepingsrecht

De gebruiker heeft vanaf de dag na de levering gedurende 14 kalenderdagen het recht om af te zien van zijn aankoop, behalve op e-books (zie verder). De gebruiker kan dit recht uitoefenen door de goederen, voorzien van de factuur, terug te sturen naar Barbara Dot, Bergstraat 14, 9100 Sint-Niklaas. De kosten voor een retourverzending dienen door de gebruiker zelf betaald te worden.

In geval van uitoefening van het herroepingsrecht, zal Barbara Dot de artikelen terugbetalen binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de retour. De gebruiker is aansprakelijk voor de waardevermindering van het goed die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Dergelijke waardeverminderingen kunnen aan de gebruiker worden aangerekend op het ogenblik van terugbetaling van de artikelen.

De gebruiker is ertoe gehouden om problemen in verband met zijn bestelling of levering binnen redelijke termijn aan Barbara Dot te melden. Klachten zullen door Barbara Dot in ieder geval slechts worden aanvaard wanneer deze worden gemeld binnen 7 kalenderdagen nadat het voorwerp van de klacht zich bij de gebruiker heeft voorgedaan. Enkel schriftelijke klachten gericht aan de klantendienst zullen door Barbara Dot worden aanvaard (e-mail of aangetekend schrijven): info@barbaradot.be of Barbara Dot klantendienst, Bergstraat 14, 9100 Sint-Niklaas. In geval van klachten over bestellingen of leveringen, is de aansprakelijkheid van Barbara Dot steeds beperkt tot de waarde van de betreffende artikelen.

Voor e-books geldt er geen retourrecht. Bij bevestiging van een e-bookbestelling is de gebruiker er immers toe gehouden zich akkoord te verklaren om de downloadlinks onmiddellijk te ontvangen. Door deze voorwaarde te aanvaarden doet de gebruiker afstand van zijn retourrecht voor e-books.

10. Bewijs

De gebruiker en Barbara Dot aanvaarden in het kader van hun overeenkomst elektronische bewijsmiddelen. Zo zullen e-mails afkomstig uit de geïnformatiseerde registers van Barbara Dot door partijen worden aanvaard als bewijs.

11. Betaling

De klant kan zijn bestelling betalen via de voorziene betalingsmiddelen in de shop.

12. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud en structuur van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Barbara Dot of rechthoudende derden. Deze website is eigendom van Barbara Dot, Bergstraat 14, 9100 Sint-Niklaas.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Alle geschillen voortvloeiend uit het gebruik van de website zullen geregeld worden door het Belgisch recht en via de rechtbanken bevoegd over het gerechtelijk arrondissement Sint-Niklaas.

14. Bijkomende vragen

Wie bijkomende vragen heeft naar aanleiding van deze Algemene Voorwaarden,  kan steeds terecht via mail: info@barbaradot.be.